بشقاب طرح زوج

بشقاب طرح زوج

بشقاب طرح زوج یلدا

بشقاب طرح زوج از جنس سفال بود و با دست نقاشی میشه