بشقاب دیواری طرح زن

بشقاب دیواری طرح زن

بشقاب دیواری طرح زن

بشقاب دیواری طرح زن از جنس سفال بود و با دست نقاشی میشه