بشقاب دیواری یلدایی طرح شعر

بشقاب دیواری یلدایی طرح شعر

بشقاب دیواری یلدایی طرح شعر

بشقاب دیواری یلدایی طرح شعر از جنس سفال بود و با دست نقاشی میشه