چراغ خواب چهره طرح I Love You

چراغ خواب چهره طرح I Love You

چراغ خواب چهره طرح I Love You

چراغ خواب چهره طرح I Love You به صورت سه بعدی طراحی شده برای روشنایی این بالبینگ از نور LED استفاده شده است