فرانسوی آذرخش کد 1055

فرانسوی آذرخش کد 1055

تابلوفرش طرح فرانسوی (آذرخش) کد1055

تابلو فرش طرح فرانسوی برای مکان های بزرگتر همانند ( سالن پذیرایی و همایش و … ) طراحی شده