تابلو فرش سفارشی بافت چهره با عکس دلخواه شما

31%

تابلو فرش سفارشی بافت چهره با عکس دلخواه شماFace texture carpet panel


۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

برای فعال شدن سبد خرید و نمایش قیمت ، گزینه های محصول را از کادر بالا انتخاب کنید.

 تومان

شاپرک سفید [+220,000 تومان]

شاپرک مشکی [+220,000 تومان]

ورساچه کرم [+270,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+270,000 تومان]

چهارگل کرم [+220,000 تومان]

چهارگل قرمز [+220,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+220,000 تومان]

کنگره کرم [+230,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+230,000 تومان]

رومی قهوه ای [+260,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+350,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+350,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+350,000 تومان]

لویی پسته ای [+350,000 تومان]

لویی قهوه ای [+350,000 تومان]

لویی خط زرد [+350,000 تومان]

لویی طلایی [+350,000 تومان]

لویی طرح چوب [+350,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+350,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+350,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+350,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+350,000 تومان]

لویی کرم [+350,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+350,000 تومان]

شاپرک سفید [+275,000 تومان]

شاپرک مشکی [+275,000 تومان]

ورساچه کرم [+320,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+320,000 تومان]

چهارگل کرم [+260,000 تومان]

چهارگل قرمز [+260,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+260,000 تومان]

کنگره کرم [+290,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+290,000 تومان]

رومی قهوه ای [+320,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+380,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+380,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+380,000 تومان]

لویی پسته ای [+380,000 تومان]

لویی قهوه ای [+380,000 تومان]

لویی خط زرد [+380,000 تومان]

لویی طلایی [+380,000 تومان]

لویی طرح چوب [+380,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+380,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+380,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+380,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+380,000 تومان]

لویی کرم [+380,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+380,000 تومان]

شاپرک سفید [+360,000 تومان]

شاپرک مشکی [+360,000 تومان]

ورساچه کرم [+460,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+460,000 تومان]

چهارگل کرم [+380,000 تومان]

چهارگل قرمز [+380,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+380,000 تومان]

کنگره کرم [+430,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+430,000 تومان]

رومی قهوه ای [+480,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+530,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+530,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+530,000 تومان]

لویی پسته ای [+530,000 تومان]

لویی قهوه ای [+530,000 تومان]

لویی خط زرد [+530,000 تومان]

لویی طلایی [+530,000 تومان]

لویی طرح چوب [+530,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+530,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+530,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+530,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+530,000 تومان]

لویی کرم [+530,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+530,000 تومان]

پرند ترک طوسی [+440,000 تومان]

پرند ترک طلایی [+440,000 تومان]

پرند کرم [+440,000 تومان]

پرند سفید طلایی [+440,000 تومان]

پرند چوبی [+650,000 تومان]

شاپرک سفید [+420,000 تومان]

شاپرک مشکی [+420,000 تومان]

ورساچه کرم [+540,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+540,000 تومان]

چهارگل کرم [+490,000 تومان]

چهارگل قرمز [+490,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+490,000 تومان]

کنگره کرم [+520,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+520,000 تومان]

رومی قهوه ای [+570,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+600,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+600,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+600,000 تومان]

لویی پسته ای [+600,000 تومان]

لویی قهوه ای [+600,000 تومان]

لویی خط زرد [+600,000 تومان]

لویی طلایی [+600,000 تومان]

لویی طرح چوب [+600,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+600,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+600,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+600,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+600,000 تومان]

لویی کرم [+600,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+600,000 تومان]

پرند ترک طوسی [+520,000 تومان]

پرند ترک طلایی [+520,000 تومان]

پرند کرم [+520,000 تومان]

پرند سفید طلایی [+520,000 تومان]

پرند چوبی [+750,000 تومان]

شاپرک سفید [+530,000 تومان]

شاپرک مشکی [+530,000 تومان]

ورساچه کرم [+670,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+670,000 تومان]

چهارگل کرم [+550,000 تومان]

چهارگل قرمز [+550,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+550,000 تومان]

کنگره کرم [+630,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+630,000 تومان]

رومی قهوه ای [+700,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+750,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+750,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+750,000 تومان]

لویی پسته ای [+750,000 تومان]

لویی قهوه ای [+750,000 تومان]

لویی خط زرد [+750,000 تومان]

لویی طلایی [+750,000 تومان]

لویی طرح چوب [+750,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+750,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+750,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+750,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+750,000 تومان]

لویی کرم [+750,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+750,000 تومان]

پرند ترک طوسی [+670,000 تومان]

پرند ترک طلایی [+670,000 تومان]

پرند کرم [+670,000 تومان]

پرند سفید طلایی [+670,000 تومان]

پرند چوبی [+970,000 تومان]

شاپرک سفید [+650,000 تومان]

شاپرک مشکی [+650,000 تومان]

ورساچه کرم [+750,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+750,000 تومان]

چهارگل کرم [+680,000 تومان]

چهارگل قرمز [+680,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+680,000 تومان]

کنگره کرم [+750,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+750,000 تومان]

رومی قهوه ای [+800,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+850,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+850,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+850,000 تومان]

لویی پسته ای [+850,000 تومان]

لویی قهوه ای [+850,000 تومان]

لویی خط زرد [+850,000 تومان]

لویی طلایی [+850,000 تومان]

لویی طرح چوب [+850,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+850,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+850,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+850,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+850,000 تومان]

لویی کرم [+850,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+850,000 تومان]

پرند ترک طوسی [+750,000 تومان]

پرند ترک طلایی [+750,000 تومان]

پرند کرم [+750,000 تومان]

پرند سفید طلایی [+750,000 تومان]

پرند چوبی [+1,400,000 تومان]

شاپرک سفید [+900,000 تومان]

شاپرک مشکی [+900,000 تومان]

ورساچه کرم [+950,000 تومان]

ورساچه قهوه ای [+950,000 تومان]

چهارگل کرم [+790,000 تومان]

چهارگل قرمز [+790,000 تومان]

چهارگل قهوه ای [+790,000 تومان]

کنگره کرم [+920,000 تومان]

کنگره قهوه ای [+920,000 تومان]

رومی قهوه ای [+980,000 تومان]

اطلس رنگ چوب [+1,200,000 تومان]

لویی ابر و باد طوسی مشکی [+1,200,000 تومان]

لویی ابر و باد قهوه ای [+1,200,000 تومان]

لویی پسته ای [+1,200,000 تومان]

لویی قهوه ای [+1,200,000 تومان]

لویی خط زرد [+1,200,000 تومان]

لویی طلایی [+1,200,000 تومان]

لویی طرح چوب [+1,200,000 تومان]

لویی آبی ابر و باد [+1,200,000 تومان]

لویی آبی ترک طلایی [+1,200,000 تومان]

لویی سفید ترک طلایی [+1,200,000 تومان]

لویی قرمز طلایی [+1,200,000 تومان]

لویی کرم [+1,200,000 تومان]

لویی مشکی ترک طلایی [+1,200,000 تومان]

پرند ترک طوسی [+990,000 تومان]

پرند ترک طلایی [+990,000 تومان]

پرند کرم [+990,000 تومان]

پرند سفید طلایی [+990,000 تومان]

پرند چوبی [+1,650,000 تومان]

عکس را انتخاب کنید فایل را به اینجا بکشید

( آخرین بروزرسانی : 27 اردیبهشت, 1403 )


بررسی اجمالی محصول

تابلو فرش سفارشی بافت چهره با عکس و طرح دلخواه شما

فرش ایرانی همیشه در چیدمان و دکوراسیون منازل و محل کار تو کل دنیا حرف اولو میزنه . و تابلوفرش ها تو این عرصه جایگاه ویژه ای دارند.

یادگار گیفت نیز مفتخر است

که نسل جدیدی از بافت

های هنری را با روح بخشی

به خاطرات و تصاویر عزیزان شما زینت بخش محل زندگی و کار شما باشد .

ما در حوزه تولید تابلوفرش بافت چهره با عکس دلخواه شما که با یک سفارش دو تابلوفرش قرینه یکدیگر (خاب رو و زیر)

از نوع فرش 1200شانه با تراکم 3600 از جنس آکریلیک که دارای قابلیت شستشو ، ضد حساسیت و مقاوم دربرابر نور آفتاب

و بید زدگی و چربی است و همزمان دارای قیمتی بسیار مناسب می باشد را با حساسیت ویژه تهیه و درب منزلتان ارسال می نماییم .

نقاط قوت نقاط ضعف
 • انعطاف پذیری بالا
 • مطلوب بودن قیمت
 • قابل شستشو بودن
 • ماندگاری بالا
 • آماده سازی سریع
 • تنوع نقش و رنگ برحسب سلیقه
 • ریز بافت بودن و فشردگی و تراکم بالا

نقد و بررسی : تابلو فرش سفارشی بافت چهره با عکس دلخواه شما

تابلو فرش سفارشی بافت چهره با عکس و طرح دلخواه شما

هنر طراحی و تولید فرش از گذشته های بسیاردور در ایران ما همچون دوره ساسانیان و حتی قبل از آن رواج داشته و گفته می شود شاه طهماسب صفوی که از علاقمندان.

به هنر و از طراحان برجسته فرش زمان در خود بوده.

که این هنر را

به اوج خود رسانده و همچنین شاه عباس صفوی

اصفهان و چندین شهر دیگر را

به یکی از مراکز عمده قالیباف

تبدیل کرد و کارگاههای قالیبافی کاشان هم از آن زمان رونق گرفتند.

فرش ایرانی با آن همه نقوش زیبا و رنگا رنگش از ذهن پویا و آرزوهای هنرمند

سرچشمه گرفته و چون عشق در کالبد هنر ایرانی جانی تازه میدمد

مجموعه یادگار  ضمن صیانت از تجربیات گرانقدر هنرمندان پیشکسوت خویش، با کمک علم و تکنولوژی ، نسل جدیدی از بافته های هنری با تمثال عاشقان این عرصه را برای زینت بخشی به محل زندگی و کار شما فراهم آورده و .

در حوزه تولید تابلو فرش بافت چهره ماشینی از تصویر دلخواه شما که با یک سفارش دو عدد فرش که یکی قرینه تصویر اصلی

شما هست از نوع فرش 1200شانه با تراکم 3600 از جنس نخ آکریلیک

که دارای قابلیت شستشو ، ضد حساسیت و مقاوم دربرابر نور آفتاب و بید زدگی و چربی است و همزمان دارای قیمتی بسیار مناسب است

را با دستگاه های پیشرفته تهیه و درب منزلتان ارسال می نماید .

پس تا دیر نشده همین الان با یه هدیه شخصی خودت یا بقیه را خوشحال کن.

نقاط قوت:

 • فرش 1200 شانه با تراکم3600
 • انعطاف پذیری بالا
 • قابل شستشو
 • اصالت فرش ایرانی
 • ماندگاری بالا
 • تنوع نقش و رنگ برحسب سلیقه
 • ریز بافت بودن و فشردگی و تراکم بالا
 • آماده سازی سریع

مشخصات فنی : Face texture carpet panel

وزن 5000.10 گرم
ابعاد 70 × 50 × 12 سانتیمتر
طرح:

بافت سفارشی چهره

تعداد شانه و تراکم فرش:

فرش 1200 شانه با تراکم 3600

گارانتی

اصالت و سلامت فیزیکی کالا

سایز سانتی متر:

60*90, 70*100, 70*50, 100*50, 150*100

جنس نخ:

الیاف اکرولیک

فرم تابلو فرش:

مستطیل

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.