بشقاب دیواری یلدا طرح زوج

بشقاب دیواری یلدا طرح زوج

بشقاب دیواری یلدا طرح زوج

بشقاب دیواری یلدا طرح زوج از جنس سفال بود و با دست نقاشی میشه