بشقاب دیواری یلدا طرح انار

بشقاب دیواری یلدا طرح انار

بشقاب دیواری یلدا طرح انار

بشقاب دیواری یلدا طرح انار از جنس سفال بود و با دست نقاشی میشه